เงื่อนไขต่างๆ และการรับประกัน

ข้อกำหนดทั่วไป

ทางร้าน จะดำเนินการขายสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อที่ ทางร้านฯ ตกลงจะขายด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะจัดส่งสินค้าให้ตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อมานั้น ให้ถือเป็นดุลยพินิจของ ทางร้านฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 
คำสั่งซื้อสินค้าที่ทางร้านฯ ได้รับจากผู้ซื้อนั้นให้ถือเป็นคำเสนอที่กระทำขึ้นโดยผู้ซื้อ เพื่อที่จะซื้อสินค้าและยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ทั้งนี้ การตอบรับ และ/หรือ ปฏิเสธคำเสนอดังกล่าว รวมถึงการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของทางร้านฯ แต่เพียงผู้เดียว
 
ในกรณีที่ข้อมูลบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหาย หรือพิมพ์ตัวอักษรผิด หรือการแสดงผลของโปรแกรม Shopping cart และเว็บไซต์ อันปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่ออกโดยทางร้านฯ จะได้รับการแก้ไขข้อมูลในระบบภายในให้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นความรับผิดที่ทางร้านฯจะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ และ/หรือตลอดจนการรับประกันสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้านฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
รายละเอียดของสินค้า
 
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้าและในการส่งสินค้า
 
ราคาและการชำระค่าสินค้า
 
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาสินค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนทางร้านฯ เท่านั้น
 
การจัดส่งสินค้า
 
กำหนดการในการจัดส่งสินค้าที่ทางร้านฯ ได้แจ้งให้แก่ผู้ซื้อทราบนั้น ถือเป็นระยะเวลาการส่งสินค้าโดยประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของการส่งสินค้า อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ทางร้านฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล และเหตุสุดวิสัยอื่นใด รวมทั้งกรณีที่สินค้าในคงคลังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าสาเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบในการส่งสินค้าล่าช้าโดยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 
การเปลี่ยนและการรับประกันสินค้า
 
ทางร้านฯ ตกลงยินยอมรับเปลี่ยน หรือรับประกันสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือการจัดสินค้าผิดพลาด อันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางร้านฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นอันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางร้านฯ ทั้งนี้ การพิจารณารับคืน หรือไม่รับคืนสินค้านั้น เป็นดุลยพินิจของทางร้านฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 
 
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้า
 
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้าที่เสนอขายในแค็ตตาล็อก อันเนื่องมาจากการยกเลิกการผลิต เลิกนำเข้า หรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุ  ส่วนประกอบของสินค้า อันมีผลให้การใช้งานและคุณภาพของสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนไปจากคุณสมบัติเดิม อย่างไรก็ตาม  ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติในการใช้งานและราคาใกล้เคียงกับสินค้าเดิม เพื่อนำมาขายทดแทนสินค้าที่ถูกเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกไป